บทความ
โครงการพัฒนาเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ของสินค้าเกษตรใน สปป.ลาว

คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ
[ Back On Top ]
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก
กัมพูชา
เมียนมาร์
ลาว
เวียดนาม
à·ÃÒ«Í¿µì